image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

CIVINET Polska

CIVINET Polska to lokalna sieć CIVITAS zrzeszająca na poziomie krajowym jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego i mobilności, dla promowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej. CIVINET Polska to niejako krajowy ambasador Europejskiego Programu CIVITAS, który od ponad 20 lat działa na rzecz urzeczywistniania zrównoważonej i inteligentnej mobilności miejskiej dla wszystkich użytkowników.

Co robimy

CIVINET Polska stawia sobie następujące cele:

 • Promocja rezultatów i podejścia wypracowanych przez Inicjatywę CIVITAS w zakresie zintegrowanych działań zrównoważonej mobilności miejskiej, wśród polskich miast, wśród społeczeństwa i pozostałych interesariuszy na terytorium Polski.
 • Rozszerzanie zasięgu Inicjatywy CIVITAS w odniesieniu do miast, które jeszcze nie są jej członkami, bez utrudnień wynikających z barier językowych.
 • Podkreślanie roli dialogu i wzmocnienie aktywnej komunikacji pomiędzy polskimi miastami, europejskimi strukturami Inicjatywy CIVITAS i miastami europejskiej sieci CIVITAS Forum Network oraz Komisją Europejską w kwestii zrównoważonej mobilności miejskiej, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

I planuje osiągnąć je poprzez realizację różnorodnych działań, jak na przykład:

 • Organizacja wydarzeń (seminariów, warsztatów, sympozjów, wizyt studyjnych, konferencji) służących rozpowszechnianiu rezultatów Inicjatywy CIVITAS, prezentowaniu jej działań wdrażanych na obszarze Polski czy też promowaniu najlepszych europejskich praktyk, dla wsparcia działań z zakresu zrównoważonej mobilności oraz szerszej wymiany doświadczeń wśród władz lokalnych i innych interesariuszy.
 • Wspieranie uczestnictwa reprezentantów sieci w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie dla rozpowszechniania wyników wypracowanych przez polskie miasta oraz przez Inicjatywę CIVITAS, jednocześnie promując jej dalszy rozwój.
 • Przygotowywanie w języku polskim materiałów informacyjnych (np. e-broszur) dotyczących tematyki zrównoważonej mobilności miejskiej, na przykład w celu rozpowszechniania rezultatów wypracowanych w projektach realizowanych w zakresie Inicjatywy CIVITAS, jak również tłumaczenie na język polski niektórych materiałów przez nią udostępnianych.
 • Współpraca z Sekretariatem Inicjatywy CIVITAS, innymi jej strukturami (np. PAC czy inne lokalne sieci CIVINET) oraz z Komisją Europejską, w celu promocji synergii z innymi działaniami wdrażanymi w Europie w ramach Inicjatywy CIVITAS, a także w zakresie tworzenia i utrzymania specjalnej podstrony na jej stronie internetowej, służącej jako kluczowe narzędzie rozpowszechniania informacji o Inicjatywie oraz działaniach CIVINET Polska.

Korzyści z członkostwa

CIVINET Polska jest w fazie reaktywacji działania sieci i kształtowania jej społeczności na nowo. Dołącz do nas w tej misji, aby dalsze cele i aktywność CIVINET Polska jak najlepiej dostosowały się do polskich realiów i wyzwań w obszarze zrównoważonej mobilności i transportu miejskiego.

Członkostwo w CIVINET Polska jest bezpłatne. Nie tylko władze lokalne, ale wszystkie organizacje zainteresowane tematyką mobilności i transportu miejskiego oraz identyfikujące się z ideą promowania kultury zrównoważonej mobilności i nowego spojrzenia na miasto, są mile widziane.

Wśród korzyści wynikających z członkostwa w CIVINET Polska możemy już teraz wymienić:

 • Wymiana wiedzy: cenne możliwości uczenia się od innych członków i dzielenia się własnymi doświadczeniami.
 • Networking: nowe kontakty, poznasz ludzi i miasta z tymi samymi wyzwaniami.
 • Możliwości finansowania i projekty: zwiększone szanse na udział w nowych projektach i szerszy dostęp do różnych możliwości finansowania, także na poziomie europejskim.
 • Strategiczne wpływy: możliwości zaangażowania na szczeblu europejskim i krajowym w politykę i ustawodawstwo związane z tematyką mobilności, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i wydajnego rozwoju miast.

W społeczności CIVITAS, za pośrednictwem CIVITAS Polska, władze lokalne i regionalne mogą znaleźć stabilnych partnerów i miasta wyspecjalizowane w dziedzinie zrównoważonej mobilności, które w znakomity sposób reprezentują wartości CIVITAS.

Jak dołączyć

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem CIVINET Polska zarządzanym przez INnCREASE: civinet-polska [at] civitas [dot] eu

Osoba kontaktowa

Katarzyna Pydzińska Azevedo - civinet-polska [at] civitas [dot] eu

Latest

Knowledge Bank

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.