image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

CIVINET Czech and Slovak Republics

The CIVINET Czech and Slovak Republics is a network of cities, regions, and other partners devoting to sustainable mobility. We support sustainable modes of transport: pedestrian, bicycle, public, forms of shared transport and clean mobility. The cross-cutting themes are integrated transport planning, mobility management and comprehensive coverage of sustainable urban mobility via the creation of Sustainable Urban Mobility Plans (so-called SUMPs).

The CIVINET offers membership and partnership to entities actively involved in sustainable transport planning and interested in gaining inspiration and further education in this area, as well as those interested in networking and information exchange. We monitor and respond to current topics, organize seminars, workshops, conferences and excursions.

 

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Podporujeme udržitelné způsoby dopravy: pěší, cyklistickou, veřejnou dopravu, formy sdílené dopravy, čistou mobilitu. Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility, komplexní pokrytí udržitelné městské mobility představuje tvorba Plánů udržitelné městské mobility (anglická zkratka SUMP).

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí členství a partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem načerpat inspiraci a dále se vzdělávat v této oblasti, hledají podporu v networkingu a výměně informací nebo chtějí s ostatními členy sítě své potřeby a zkušenosti sdílet. Sledujeme a reagujeme na aktuální témata, pořádáme semináře, workshopy, konference a exkurze.

 

Website Facebook

Členské výhody

Membership in the CIVINET Czech and Slovak Republics network involves:

 • access to the latest information on sustainable mobility from cities across the whole EU,
 • the possibility to participate in international projects and obtain funding from these projects (usually projects aimed at increasing knowledge in the field of urban mobility),
 • arranging contacts with foreign cities and organizations active in sustainable urban mobility through the European CIVINET family,
 • the opportunity to attend educational activities, excursions, and conferences organized by CIVINET (if they are also open to non-members, then they are for members free or at a reduced fee),
 • possibilities of abroad exchanges and internships,
 • regular information on events, news, and experiences in the field of sustainable urban mobility,
 • support by the preparation of sustainable mobility plans and mobility planning in general,
 • visibility of CIVINET members' activities.

 

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., s sebou přináší:

 • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
 • možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů (zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility),
 • zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů,
 • možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za snížený poplatek),
 • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
 • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
 • podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně,
 • zviditelnění aktivit členů CIVINET.

Členové

Full members / Řádní členové: 

Czechia:

 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Karlovy Vary
 • Kladno
 • Liberec
 • Olomouc (network manager)
 • Opava
 • Pardubice
 • Přerov
 • Říčany
 • Třebíč
 • Třinec
 • Ústí nad Labem
 • Zlín

Slovak Republic:

 • Banská Bystrica
 • Trnava
 • Žilina

Associate members / Přidružení členové:

 • Auto*Mat, z.s.
 • Czech Environmental Partnership Foundation
 • KIRA, n.o.
 • Košice Public Transport Company
 • Metropolitan Institute Bratislava
 • Partnership for Urban Mobility
 • Partnership, o.p.s.
 • Prague Integrated Transport organizer
 • Research Center of the University of Žilina 
 • Slovak Smart City Cluster
 • SocGeoStudio, s.r.o.
 • Traffic Prevention Centre, z.s.

CIVINET Management Committee members / Členové Řídicí rady CIVINET:

 • Olomouc (Chairman of the Board)
 • Brno
 • Hradec Králové

 

Staňte se členem

Pokud máte zájem stát se členy CIVINET, zašlete nám prosím:

 • vyplněnou přihlášku,
 • deklaraci zájmu stát se členem CIVINET,
 • další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).

Přihlášku a další náležitosti prosím zašlete fyzicky na sekretariát CIVINET:
Sekretariát Česká a Slovenská republika, z. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
a také elektronicky na e-maily michal [dot] bajgart [at] cdv [dot] cz a alena [dot] klimova [at] cdv [dot] cz.

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky řídicí radou CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., na jejím nejbližším jednání.

Kontakty

Secretariat CIVINET Czech and Slovak Republics / Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet [at] cdv [dot] cz 

Our team / Náš tým
Mgr. Michal Bajgart, tel.: +420 541 641 233, michal [dot] bajgart [at] cdv [dot] cz
Mgr. Alena Klímová, tel.: +420 541 641 234, alena [dot] klimova [at] cdv [dot] cz


Slovakia contact person /
Kontaktní osoba na Slovensku:
Dana Sitányiová
Žilinská univerzita v Žiline
Email: dasit [at] fstav [dot] uniza [dot] sk
Tel.: +421(0)415135761

Nejnovější

Knowledge Bank

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.