Back to Top

CIVINET Czech and Slovak Republics

Kdo jsme?

The CIVINET Czech and Slovak Republics is a network of cities, regions, and other partners devoting to sustainable mobility. We support sustainable modes of transport: pedestrian, bicycle, public, forms of shared transport, and clean mobility. The cross-cutting themes are integrated transport planning and mobility management. Comprehensive coverage of sustainable urban mobility is the creation of Sustainable Urban Mobility Plans (so-called SUMP).

We bring inspiration via sharing good practice, which was tested and implemented by selected European cities within the "CIVITAS" program. The CIVITAS program has supported more than 800 innovative and portable solutions in more than 60 cities during its existence.

The CIVINET offers membership and partnership to all entities actively involved in sustainable transport planning and interested in gaining inspiration and further education in this area, to entities seeking support in networking and information exchange or willing to share their needs and experiences with other network members. We monitor and respond to current topics, organize seminars, workshops, conferences, and excursions.

 

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Podporujeme udržitelné způsoby dopravy: pěší, cyklistickou, veřejnou dopravu, formy sdílené dopravy, čistou mobilitu. Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility, komplexní pokrytí udržitelné městské mobility představuje tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Přinášíme inspiraci formou sdílení dobré praxe, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu „CIVITAS“. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí členství a partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem načerpat inspiraci a dále se vzdělávat v této oblasti, hledají podporu v networkingu a výměně informací nebo chtějí s ostatními členy sítě své potřeby a zkušenosti sdílet. Sledujeme a reagujeme na aktuální témata, pořádáme semináře, workshopy, konference a exkurze.

 

Výhody členství

Membership in the CIVINET Czech and Slovak Republics network involves:

 • access to the latest information on sustainable mobility from cities across the whole EU,
 • the possibility of participating in international projects and obtaining funding from these projects (usually projects aimed at increasing knowledge in the field of urban mobility),
 • arranging contacts with foreign cities and organizations active in sustainable urban mobility through the European CIVINET family,
 • the opportunity to attend educational activities, excursions, and conferences organized by CIVINET (if they are also open to non-members, then they are for members free or at a reduced fee),
 • possibilities of abroad exchanges and internships,
 • regular information on events, news, and experiences in the field of sustainable urban mobility,
 • support by the preparation of sustainable mobility plans and mobility planning in general,
 • visibility of CIVINET members' activities.

 

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., s sebou přináší:

 • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
 • možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů (zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility),
 • zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů,
 • možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za snížený poplatek),
 • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
 • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
 • podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně,
 • zviditelnění aktivit členů CIVINET.

Členové

Full members:

 • Czech Republic:
  • Statutory city of Brno
  • Statutory city of České Budějovice
  • Statutory city of Hradec Králové
  • Statutory city of Jihlava
  • The statutory city of Karlovy Vary
  • Statutory city of Liberec
  • The town of Litoměřice
  • Statutory city of Olomouc (network manager)
  • Capital City of Prague
  • Statutory city of Přerov
  • The town of Třebíč
  • Statutory city of Třinec
  • Statutory city of Zlín
 • Slovak Republic:
  • City of Banská Bystrica
  • City of Žilina

Associate members:

 • Czech Environmental Partnership Foundation
 • Research Center of the University of Žilina 
 • Prague integrated transport organizer
 • Košice Public Transport Company
 • Partnership for Urban Mobility

CIVINET Management Committee members:

 • Statutory city of Olomouc (Chairman of the Board)
 • Statutory city of Jihlava
 • Statutory city of Hradec Králové

 

Řádní členové:

 • Česká republika:
  • Statutání město Brno
  • Statutární město České Budějovice
  • Statutární město Hradec Králové
  • Statutární město Jihlava
  • Statutární město Karlovy Vary
  • Statutární město Liberec
  • Město Litoměřice
  • Statutární město Olomouc (manažer sítě)
  • Hlavní město Praha
  • Statutární město Přerov
  • Město Třebíč
  • Statutání město Třinec
  • Statutární město Zlín
 • Slovenská republika:
  • Mesto Banská Bystrica
  • Mesto Žilina

Přidružení členové:

 • Nadace Partnerství
 • Výskumné centrum, Žilinskej univerzity v Žilině
 • ROPID, a.s.
 • Dopravní podnik města Košice, a.s.
 • Partnerství pro městskou mobilitu

Členové řídicí rady CIVINET:

 • Statutární město Olomouc (předseda řídící rady)
 • Statutární město Jihlava
 • Statutární město Hradec Králové

 

Jak se stát členem?

Pokud máte zájem stát se členy CIVINET, zašlete nám prosím:

 • vyplněnou přihlášku,
 • deklaraci zájmu stát se členem CIVINET,
 • další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).

Přihlášku a další náležitosti prosím zašlete fyzicky na sekretariát CIVINET:
Sekretariát Česká a Slovenská republika, z. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
a také elektronicky na e-maily michal.bajgart@cdv.cz a alena.klimova@cdv.cz.

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky řídicí radou CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., na jejím nejbližším jednání.

Kontakty

Secretariat CIVINET Czech and Slovak Republics
Transport Research Center
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
 
Our team
Mgr. Michal Bajgart, tel .: +420 541 641 233, michal.bajgart@cdv.cz
Mgr. Alena Klímová, phone: +420 541 641 234, alena.klimova@cdv.cz
Mgr. Jana Kočková, tel .: +420 541 641 306, jana.kockova@cdv.cz
Mgr. Denisa Morongová, tel .: +420 541 641 758, denisa.morongova@cdv.cz
Mgr. Daniel Szabó, tel .: +420 541 641 706, daniel.szabo@cdv.cz

Contact person in Slovakia:
Dana Sitányi
University of Žilina
Email: dasit@fstav.uniza.sk
Tel .: +421 (0) 415135761

 

Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz  
 

Náš tým
Mgr. Michal Bajgart, tel.: +420 541 641 233, michal.bajgart@cdv.cz
Mgr. Alena Klímová, tel.: +420 541 641 234, alena.klimova@cdv.cz
Mgr. Jana Kočková, tel.: +420 541 641 306, jana.kockova@cdv.cz
Mgr. Denisa Morongová, tel.: +420 541 641 758, denisa.morongova@cdv.cz
Mgr. Daniel Szabó, tel.: +420 541 641 706, daniel.szabo@cdv.cz

 

Kontaktní osoba na Slovensku:

Dana Sitányiová
Žilinská univerzita v Žiline
Email: dasit@fstav.uniza.sk
Tel.: +421(0)415135761

 

Ke stažení

Related Events

24/10/2017 to 25/10/2017

Organised by the CIVINET for the Czech and Slovak Republics, a two-...

Location:
Dresden
Germany
51° 9' 56.4876" N, 10° 27' 5.4936" E
DE
14/04/2016

Parking management includes a variety of strategies that encourage...

Location:
Areál dopravní výchovy a vzdělávání (Traffic Education Centre)
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
Czech Republic
49° 11' 17.2752" N, 16° 34' 9.1848" E
CZ
01/06/2015

Seminář 'Plány udržitelné městské mobility' chce oslovit především...

Location:
Prague, Ministry of Transport

Pages