Back to Top

CIVINET Polska

O sieci

WPROWADZENIE

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” jest inicjatywą zrzeszającą jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego, dla promowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.

Sekretariat Sieci CiViNET Polska działa przy Katedrze Systemów Komunikacyjnych Politechnicki Krakowskiej.

Celem naszych działań jest zaszczepienie nowego spojrzenia na miasto i system transportu oraz promowanie kultury zrównoważonej mobilności.

Zapraszamy do zapoznania z warunkami i korzyściami uczestnictwa w Sieci CiViNET Polska.

MISJA I CELE

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET  POLSKA” została założona, jako platforma dla jednostek publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze transportu miejskiego, służąca wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania polityk, strategii i działań zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele Sieci są następujące :

 • Promocja podejścia wypracowanego przez Inicjatywę Civitas w zakresie zintegrowanych działań zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej zasad, wśród innych miast, w mediach oraz wśród społeczeństwa i pozostałych  interesariuszy na terytorium Polski.
 • Rozszerzanie zasięgu Inicjatywy Civitas w odniesieniu do miast, które nie są obecnie jej członkami, bez utrudnień wynikających z barier językowych.
 • Wzmocnienie działań mających na celu rozpowszechnianie i wzrost zapotrzebowania na wyniki uzyskane przez miastach członkowskie Inicjatywy Civitas wśród członków Sieci oraz innych miast polskich. 
 • Podkreślanie roli dialogu pomiędzy władzami lokalnymi, krajowymi oraz Komisją Europejską w kwestii zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań krajowych.
 • Wzmocnienie aktywnej komunikacji między Miastami Członkowskimi Sieci, a miastami europejskiej sieci Civitas Forum oraz z Komisją Europejską.
 • Wsparcie Miast Członkowskich Sieci „CIVINET POLSKA” w początkowych fazach przygotowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Korzyści dla uczestników

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW W SIECI

Członkowie Sieci maja prawo do:

 • Wyboru przedstawicieli Komitetu Zarządzającego.  
 • Uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Siec (seminariach, warsztatach, sympozjach, konferencjach, wycieczkach technicznych).
 • Uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków Sieci
 • Oddawania głosu w sprawach, które wymagają podejmowania decyzji w oparciu o głosownie takich, jak ustalanie rocznego Plan Działania oraz warunków uczestnictwa w Sieci (decyzje podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 25% Członków uprawnionych do głosowania, z jednym głosem przysługującym każdemu z Członków Sieci).

Kim jesteśmy?

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” jest inicjatywą zrzeszającą jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego, dla promowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.

Do Sieci CiViNET Polska należą:

 • Miasto Biała Podlaska
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdynia
 • Miasto Kraków
 • Miasto Olsztyn
 • Miasto Poznań
 • Miasto Rzeszów
 • Miasto Szczecin
 • Miasto Wrocław
   
 • Akademia Morska w Gdynii
 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Szczeciński
   
 • Tramwaje Warszawskie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
   
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • Stowarzyszenie SISKOM
 • Stowarzyszenie ECO-Mobilność
 • Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Jak dołączyć?

CZŁONKOWSTWO W SIECI

Warunkiem członkowstwa w sieci jest złożenie w Sekretariacie Sieci pisemnego Wniosku oraz Deklaracji na papierze firmowym jednostki ubiegającej się o uczestnictwo w Sieci (załączniki nr 1 do Regulaminu zamieszczone w zakładce Do pobrania). Złożenie Wniosku i Deklaracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Członków Sieci przyjmuje Komitet Zarządzający, wystawiając Certyfikat Członkowstwa w Sieci.

W Deklaracji, aplikująca o członkowstwo w Sieci, jednostka deklaruje swoje zainteresowanie:

 • Wspieraniem rozwoju i wdrażaniem polityk zrównoważonego transport miejskiego integrujących innowacyjne rozwiązania, technologie oraz infrastrukturę. 
 • Wspieranie celów i podejścia Inicjatywy Civitas do zrównoważonej mobilności miejskiej.
 • Dzieleniem się doświadczeniami i zdobywaniem wiedzy w zakresie rozwiązań zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Sieć.

Kontakty

Sekretariat CiViNET Polska na Politechnice Krakowskiej.

Kontakt:

Łukasz Franek: lfranek@pk.edu.pl

Tomasz Kulpa, tkulpa@pk.edu.pl

Katarzyna Nosal: knosal@pk.edu.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!

Pliki do pobrania